Sentences: 10, Tokens: 182

# doc_title = Մեր մասին
# newdoc id = web-008K
# newpar id = web-008K-0001
# sent_id = web-008K-00010FCT
# text = Հարգելի այցելու
# translit = Hargeli ayc’elow
1	Հարգելի	հարգելի	ADJ	_	Degree=Pos	2	amod	_	Translit=Hargeli|LTranslit=hargeli
2	այցելու	այցելու	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=ayc’elow|LTranslit=ayc’elow

# newpar id = web-008K-0002
# sent_id = web-008K-00020FCU
# text = Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք, որը ստեղծվել և գործում է «Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի (այժմ՝ «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենք) պահանջներին համապատասխան:
# translit = Bari galowst Hayastani Hanrapetowt’yan hraparakayin çanowc’owmneri paštonakan internetayin kayk’, orë steġçvel ew gorçowm ē «Internetov hraparakayin çanowc’man masin» HH òrenk’i (ayžm, «Internetov hraparakayin ew anhatakan çanowc’man masin» HH òrenk’) pahanǰnerin hamapatasxan.
1	Բարի	բարի	ADJ	_	Degree=Pos	2	amod	_	Translit=Bari|LTranslit=bari
2	գալուստ	գալուստ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Coll	0	root	_	Translit=galowst|LTranslit=galowst
3	Հայաստանի	Հայաստան	PROPN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	4	nmod:poss	_	Translit=Hayastani|LTranslit=Hayastan
4	Հանրապետության	հանրապետություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	9	nmod:poss	_	Translit=Hanrapetowt’yan|LTranslit=hanrapetowt’yown
5	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	6	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
6	ծանուցումների	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	9	nmod:poss	_	Translit=çanowc’owmneri|LTranslit=çanowc’owm
7	պաշտոնական	պաշտոնական	ADJ	_	_	9	amod	_	Translit=paštonakan|LTranslit=paštonakan
8	ինտերնետային	ինտերնետային	ADJ	_	_	9	amod	_	Translit=internetayin|LTranslit=internetayin
9	կայք	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	2	nmod:npmod	_	Translit=kayk’|LTranslit=kayk’|SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	որը	որ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Rel	12	nsubj:pass	_	Translit=orë|LTranslit=or
12	ստեղծվել	ստեղծել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	9	acl:relcl	_	Translit=steġçvel|LTranslit=steġçel
13	և	և	CCONJ	_	_	14	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
14	գործում	գործել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	12	conj	_	Translit=gorçowm|LTranslit=gorçel
15	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
16	«	«	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
17	Ինտերնետով	ինտերնետ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll	19	nmod	_	Translit=Internetov|LTranslit=internet
18	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	19	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
19	ծանուցման	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	23	nmod	_	Translit=çanowc’man|LTranslit=çanowc’owm
20	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	19	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin|SpaceAfter=No
21	»	»	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
22	ՀՀ	ՀՀ	PROPN	_	Abbr=Yes|Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	23	nmod	_	Translit=HH|LTranslit=HH
23	օրենքի	օրենք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	38	nmod:poss	_	Translit=òrenk’i|LTranslit=òrenk’
24	(	(	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
25	այժմ	այժմ	ADV	_	_	36	advmod:emph	_	Translit=ayžm|LTranslit=ayžm|SpaceAfter=No
26	՝	՝	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
27	«	«	PUNCT	_	_	32	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
28	Ինտերնետով	ինտերնետ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll	32	nmod	_	Translit=Internetov|LTranslit=internet
29	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	32	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
30	և	և	CCONJ	_	_	31	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
31	անհատական	անհատական	ADJ	_	_	29	conj	_	Translit=anhatakan|LTranslit=anhatakan
32	ծանուցման	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	36	nmod	_	Translit=çanowc’man|LTranslit=çanowc’owm
33	մասին	մասին	ADP	_	AdpType=Post	32	case	_	Translit=masin|LTranslit=masin|SpaceAfter=No
34	»	»	PUNCT	_	_	32	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
35	ՀՀ	ՀՀ	PROPN	_	Abbr=Yes|Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	36	nmod	_	Translit=HH|LTranslit=HH
36	օրենք	օրենք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	23	parataxis	_	Translit=òrenk’|LTranslit=òrenk’|SpaceAfter=No
37	)	)	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=)|LTranslit=)
38	պահանջներին	պահանջ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	12	obl	_	Translit=pahanǰnerin|LTranslit=pahanǰ
39	համապատասխան	համապատասխան	ADP	_	AdpType=Ambi	38	case	_	Translit=hamapatasxan|LTranslit=hamapatasxan|SpaceAfter=No
40	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	2	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = web-008K-00020FCV
# text = Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև այս կայքում:
# translit = Òrenk’ov kam normativ iravakan ayl aktov sahmanvaç ayn depk’erowm, erb naxatesvowm ē hraparakayin çanowc’owm, teġekatvowt’yownë mamowlowm hraparakelow miǰoc’ov, hraparakayin çanowc’owmë petk’ ē teġadrvi naew ays kayk’owm.
1	Օրենքով	օրենք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	7	obl:agent	_	Translit=Òrenk’ov|LTranslit=òrenk’
2	կամ	կամ	CCONJ	_	_	6	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
3	նորմատիվ	նորմատիվ	ADJ	_	_	6	amod	_	Translit=normativ|LTranslit=normativ
4	իրավական	իրավական	ADJ	_	_	6	amod	_	Translit=iravakan|LTranslit=iravakan
5	այլ	այլ	DET	_	PronType=Ind	6	det	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl
6	ակտով	ակտ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	1	conj	_	Translit=aktov|LTranslit=akt
7	սահմանված	սահմանել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	9	acl	_	Translit=sahmanvaç|LTranslit=sahmanel
8	այն	այն	DET	_	Deixis=Remt|PronType=Dem	9	det	_	Translit=ayn|LTranslit=ayn
9	դեպքերում	դեպք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Plur	26	obl	_	Translit=depk’erowm|LTranslit=depk’|SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	երբ	երբ	ADV	_	PronType=Rel	12	advmod	_	Translit=erb|LTranslit=erb
12	նախատեսվում	նախատեսել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	9	acl:relcl	_	Translit=naxatesvowm|LTranslit=naxatesel
13	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
14	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	15	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
15	ծանուցում	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	12	nsubj:pass	_	Translit=çanowc’owm|LTranslit=çanowc’owm|SpaceAfter=No
16	`	`	PUNCT	_	Foreign=Yes	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
17	տեղեկատվությունը	տեղեկատվություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	19	obj	_	Translit=teġekatvowt’yownë|LTranslit=teġekatvowt’yown
18	մամուլում	մամուլ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Coll	19	obl	_	Translit=mamowlowm|LTranslit=mamowl
19	հրապարակելու	հրապարակել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	12	obl	_	Translit=hraparakelow|LTranslit=hraparakel
20	միջոցով	միջոցով	ADP	_	AdpType=Post	19	case:loc	_	Translit=miǰoc’ov|LTranslit=miǰoc’ov|SpaceAfter=No
21	,	,	PUNCT	_	_	26	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
22	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	23	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
23	ծանուցումը	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	26	nsubj:pass	_	Translit=çanowc’owmë|LTranslit=çanowc’owm
24	պետք	պետք	AUX	_	Mood=Nec|Polarity=Pos	26	aux	_	Translit=petk’|LTranslit=petk’
25	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	26	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
26	տեղադրվի	տեղադրել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass	0	root	_	Translit=teġadrvi|LTranslit=teġadrel
27	նաև	նաև	CCONJ	_	ConjType=Comp	29	cc	_	Translit=naew|LTranslit=naew
28	այս	այս	DET	_	Deixis=Prox|PronType=Dem	29	det	_	Translit=ays|LTranslit=ays
29	կայքում	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	26	obl	_	Translit=kayk’owm|LTranslit=kayk’|SpaceAfter=No
30	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	26	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = web-008K-00020FD0
# text = Այստեղ Դուք նաև կարող եք գրանցվել որպես բաժանորդ և էլեկտրոնային փոստով ստանալ կայքում տեղադրվելիք Ձեզ հետաքրքրող հայտարարություններն ու ծանուցումները:
# translit = Aysteġ Dowk’ naew karoġ ek’ granc’vel orpes bažanord ew ēlektronayin p’ostov stanal kayk’owm teġadrvelik’ Jez hetak’rk’roġ haytararowt’yownnern ow çanowc’owmnerë.
1	Այստեղ	այստեղ	ADV	_	Deixis=Prox|PronType=Dem	4	advmod	_	Translit=Aysteġ|LTranslit=aysteġ
2	Դուք	Դուք	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=2|Polite=Form|PronType=Prs	4	nsubj	_	Translit=Dowk’|LTranslit=Dowk’
3	նաև	նաև	CCONJ	_	ConjType=Comp	4	cc	_	Translit=naew|LTranslit=naew
4	կարող	կարող	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	Translit=karoġ|LTranslit=karoġ
5	եք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Polite=Form|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	Translit=ek’|LTranslit=em
6	գրանցվել	գրանցվել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	4	xcomp	_	Translit=granc’vel|LTranslit=granc’vel
7	որպես	որպես	ADP	_	AdpType=Prep	8	case	_	Translit=orpes|LTranslit=orpes
8	բաժանորդ	բաժանորդ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	Translit=bažanord|LTranslit=bažanord
9	և	և	CCONJ	_	_	12	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
10	էլեկտրոնային	էլեկտրոնային	ADJ	_	_	11	amod	_	Translit=ēlektronayin|LTranslit=ēlektronayin
11	փոստով	փոստ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	12	obl	_	Translit=p’ostov|LTranslit=p’ost
12	ստանալ	ստանալ	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	6	conj	_	Translit=stanal|LTranslit=stanal
13	կայքում	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	14	obl	_	Translit=kayk’owm|LTranslit=kayk’
14	տեղադրվելիք	տեղադրել	VERB	_	Aspect=Prosp|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	acl	_	Translit=teġadrvelik’|LTranslit=teġadrel
15	Ձեզ	Դուք	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|Person=2|Polite=Form|PronType=Prs	16	obj	_	Translit=Jez|LTranslit=Dowk’
16	հետաքրքրող	հետաքրքրել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	17	acl	_	Translit=hetak’rk’roġ|LTranslit=hetak’rk’rel
17	հայտարարություններն	հայտարարություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	12	obj	_	Translit=haytararowt’yownnern|LTranslit=haytararowt’yown
18	ու	ու	CCONJ	_	_	19	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
19	ծանուցումները	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	17	conj	_	Translit=çanowc’owmnerë|LTranslit=çanowc’owm|SpaceAfter=No
20	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = web-008K-00020FD1
# text = Կայքի աշխատանքի բարելավմանն ուղղված Ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները, տեսակետներն ու մեկնաբանությունները Դուք կարող եք ներկայացնել ուղարկելով նամակ moderator@moj.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
# translit = Kayk’i ašxatank’i barelavmann owġġvaç Jer nkataṙowmnern ow aṙaǰarkowt’yownnerë, tesaketnern ow meknabanowt’yownnerë Dowk’ karoġ ek’ nerkayac’nel owġarkelov namak moderator@moj.am ēlektronayin p’osti hasc’eov.
1	Կայքի	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	2	nmod:poss	_	Translit=Kayk’i|LTranslit=kayk’
2	աշխատանքի	աշխատանք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	3	nmod:poss	_	Translit=ašxatank’i|LTranslit=ašxatank’
3	բարելավմանն	բարելավում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Coll	4	iobj	_	Translit=barelavmann|LTranslit=barelavowm
4	ուղղված	ուղղել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	6	acl	_	Translit=owġġvaç|LTranslit=owġġel
5	Ձեր	Դուք	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=2|Polite=Form|Poss=Yes|PronType=Prs	6	det:poss	_	Translit=Jer|LTranslit=Dowk’
6	նկատառումներն	նկատառում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	16	obj	_	Translit=nkataṙowmnern|LTranslit=nkataṙowm
7	ու	ու	CCONJ	_	_	8	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
8	առաջարկությունները	առաջարկություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	6	conj	_	Translit=aṙaǰarkowt’yownnerë|LTranslit=aṙaǰarkowt’yown|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
10	տեսակետներն	տեսակետ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	6	conj	_	Translit=tesaketnern|LTranslit=tesaket
11	ու	ու	CCONJ	_	_	12	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
12	մեկնաբանությունները	մեկնաբանություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	6	conj	_	Translit=meknabanowt’yownnerë|LTranslit=meknabanowt’yown
13	Դուք	Դուք	PRON	_	Case=Nom|Number=Sing|Person=2|Polite=Form|PronType=Prs	14	nsubj	_	Translit=Dowk’|LTranslit=Dowk’
14	կարող	կարող	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	Translit=karoġ|LTranslit=karoġ
15	եք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Polite=Form|Tense=Pres|VerbForm=Fin	14	cop	_	Translit=ek’|LTranslit=em
16	ներկայացնել	ներկայացնել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	14	xcomp	_	Translit=nerkayac’nel|LTranslit=nerkayac’nel
17	ուղարկելով	ուղարկել	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	14	advcl	_	Translit=owġarkelov|LTranslit=owġarkel
18	նամակ	նամակ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	17	obj	_	Translit=namak|LTranslit=namak
19	moderator@moj.am	moderator@moj.am	SYM	_	_	22	nmod	_	Translit=moderator@moj.am|LTranslit=moderator@moj.am
20	էլեկտրոնային	էլեկտրոնային	ADJ	_	_	21	amod	_	Translit=ēlektronayin|LTranslit=ēlektronayin
21	փոստի	փոստ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	22	nmod:poss	_	Translit=p’osti|LTranslit=p’ost
22	հասցեով	հասցե	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	17	obl	_	Translit=hasc’eov|LTranslit=hasc’e|SpaceAfter=No
23	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	14	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = web-008K-0003
# sent_id = web-008K-00030FD2
# text = Մեզ համար կարևոր է Ձեր կարծիքը:
# translit = Mez hamar karewor ē Jer karçik’ë.
1	Մեզ	մենք	PRON	_	Case=Dat|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	3	obl	_	Translit=Mez|LTranslit=menk’
2	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	1	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
3	կարևոր	կարևոր	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	Translit=karewor|LTranslit=karewor
4	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em
5	Ձեր	Դուք	DET	_	Case=Gen|Number=Sing|Person=2|Polite=Form|Poss=Yes|PronType=Prs	6	det:poss	_	Translit=Jer|LTranslit=Dowk’
6	կարծիքը	կարծիք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	nsubj	_	Translit=karçik’ë|LTranslit=karçik’|SpaceAfter=No
7	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	3	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = web-008K-0004
# sent_id = web-008K-00040FD3
# text = Ինչպես դիմել
# translit = Inčpes dimel
1	Ինչպես	ինչպես	ADV	_	PronType=Int	2	advmod	_	Translit=Inčpes|LTranslit=inčpes
2	դիմել	դիմել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	0	root	_	Translit=dimel|LTranslit=dimel

# newpar id = web-008K-0005
# sent_id = web-008K-00050FD4
# text = Հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կայքից ներբեռնում է ձևը, լրացնում է այն և էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն:
# translit = Hraparakayin çanowc’owm hraparakoġ anjë kayk’ic’ nerbeṙnowm ē jewë, lrac’nowm ē ayn ew ēlektronayin kričov nerkayac’nowm HH ardaradatowt’yan naxararowt’yan iravabanakan anjanc’ petakan ṙegistri gorçakalowt’yown.
1	Հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	2	amod	_	Translit=Hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
2	ծանուցում	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	3	obj	_	Translit=çanowc’owm|LTranslit=çanowc’owm
3	հրապարակող	հրապարակել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	4	acl	_	Translit=hraparakoġ|LTranslit=hraparakel
4	անձը	անձ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	6	nsubj	_	Translit=anjë|LTranslit=anj
5	կայքից	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	6	obl	_	Translit=kayk’ic’|LTranslit=kayk’
6	ներբեռնում	ներբեռնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=nerbeṙnowm|LTranslit=nerbeṙnel
7	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
8	ձևը	ձև	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	6	obj	_	Translit=jewë|LTranslit=jew|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	10	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
10	լրացնում	լրացնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	Translit=lrac’nowm|LTranslit=lrac’nel
11	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
12	այն	այն	PRON	_	Deixis=Remt|PronType=Dem	10	obj	_	Translit=ayn|LTranslit=ayn
13	և	և	CCONJ	_	_	16	cc	_	Translit=ew|LTranslit=ew
14	էլեկտրոնային	էլեկտրոնային	ADJ	_	_	15	amod	_	Translit=ēlektronayin|LTranslit=ēlektronayin
15	կրիչով	կրիչ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	Translit=kričov|LTranslit=krič
16	ներկայացնում	ներկայացնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	Translit=nerkayac’nowm|LTranslit=nerkayac’nel
17	ՀՀ	ՀՀ	PROPN	_	Abbr=Yes|Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|NameType=Geo|Number=Sing	19	nmod	_	Translit=HH|LTranslit=HH
18	արդարադատության	արդարադատություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	19	nmod:poss	_	Translit=ardaradatowt’yan|LTranslit=ardaradatowt’yown
19	նախարարության	նախարարություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	21	nmod:poss	_	Translit=naxararowt’yan|LTranslit=naxararowt’yown
20	իրավաբանական	իրավաբանական	ADJ	_	_	21	amod	_	Translit=iravabanakan|LTranslit=iravabanakan
21	անձանց	անձ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	23	nmod:poss	_	Translit=anjanc’|LTranslit=anj
22	պետական	պետական	ADJ	_	_	23	amod	_	Translit=petakan|LTranslit=petakan
23	ռեգիստրի	ռեգիստր	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	24	nmod:poss	_	Translit=ṙegistri|LTranslit=ṙegistr
24	գործակալություն	գործակալություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	Translit=gorçakalowt’yown|LTranslit=gorçakalowt’yown|SpaceAfter=No
25	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	6	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = web-008K-0006
# sent_id = web-008K-00060FD5
# text = Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը լրացնում է պահանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում:
# translit = Ēlektronayin storagrowt’yan aṙkayowt’yan depk’owm hraparakayin çanowc’owm hraparakoġ anjë lrac’nowm ē pahanǰvoġ tvyalnerë kayk’i Ēlektronayin dimowm bažnowm.
1	Էլեկտրոնային	էլեկտրոնային	ADJ	_	_	2	amod	_	Translit=Ēlektronayin|LTranslit=ēlektronayin
2	ստորագրության	ստորագրություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	3	nmod:poss	_	Translit=storagrowt’yan|LTranslit=storagrowt’yown
3	առկայության	առկայություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	9	obl	_	Translit=aṙkayowt’yan|LTranslit=aṙkayowt’yown
4	դեպքում	դեպքում	ADP	_	AdpType=Post	3	case:loc	_	Translit=depk’owm|LTranslit=depk’owm
5	հրապարակային	հրապարակային	ADJ	_	_	6	amod	_	Translit=hraparakayin|LTranslit=hraparakayin
6	ծանուցում	ծանուցում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	7	obj	_	Translit=çanowc’owm|LTranslit=çanowc’owm
7	հրապարակող	հրապարակել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	8	acl	_	Translit=hraparakoġ|LTranslit=hraparakel
8	անձը	անձ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	9	nsubj	_	Translit=anjë|LTranslit=anj
9	լրացնում	լրացնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=lrac’nowm|LTranslit=lrac’nel
10	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	9	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
11	պահանջվող	պահանջել	VERB	_	Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	12	acl	_	Translit=pahanǰvoġ|LTranslit=pahanǰel
12	տվյալները	տվյալ	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur	9	obj	_	Translit=tvyalnerë|LTranslit=tvyal
13	կայքի	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	16	nmod:poss	_	Translit=kayk’i|LTranslit=kayk’
14	Էլեկտրոնային	էլեկտրոնային	ADJ	_	_	15	amod	_	Translit=Ēlektronayin|LTranslit=ēlektronayin
15	դիմում	դիմում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	16	nmod	_	Translit=dimowm|LTranslit=dimowm
16	բաժնում	բաժին	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	9	obl	_	Translit=bažnowm|LTranslit=bažin|SpaceAfter=No
17	:	:	PUNCT	_	Foreign=Yes	9	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# newpar id = web-008K-0007
# sent_id = web-008K-00070FD6
# text = Գնումների հայտարարությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գտնել նաև www.gnumner.am կայքի «Գնումների հայտարարություններ» բաժնում
# translit = Gnowmneri haytararowt’yownneri veraberyal lrac’owc’ič teġekatvowt’yown karoġ ek’ gtnel naew www.gnumner.am kayk’i «Gnowmneri haytararowt’yownner» bažnowm
1	Գնումների	գնում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	2	nmod:poss	_	Translit=Gnowmneri|LTranslit=gnowm
2	հայտարարությունների	հայտարարություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	5	nmod:npmod	_	Translit=haytararowt’yownneri|LTranslit=haytararowt’yown
3	վերաբերյալ	վերաբերյալ	ADP	_	AdpType=Post	2	case	_	Translit=veraberyal|LTranslit=veraberyal
4	լրացուցիչ	լրացուցիչ	ADJ	_	_	5	amod	_	Translit=lrac’owc’ič|LTranslit=lrac’owc’ič
5	տեղեկատվություն	տեղեկատվություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Coll	8	obj	_	Translit=teġekatvowt’yown|LTranslit=teġekatvowt’yown
6	կարող	կարող	ADJ	_	Degree=Pos	0	root	_	Translit=karoġ|LTranslit=karoġ
7	եք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Polite=Form|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	cop	_	Translit=ek’|LTranslit=em
8	գտնել	գտնել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	6	xcomp	_	Translit=gtnel|LTranslit=gtnel
9	նաև	նաև	CCONJ	_	ConjType=Comp	11	cc	_	Translit=naew|LTranslit=naew
10	www.gnumner.am	www.gnumner.am	SYM	_	_	11	nmod	_	Translit=www.gnumner.am|LTranslit=www.gnumner.am
11	կայքի	կայք	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	14	nmod:poss	_	Translit=kayk’i|LTranslit=kayk’
12	«	«	PUNCT	_	_	14	punct	_	Translit=«|LTranslit=«|SpaceAfter=No
13	Գնումների	գնում	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur	14	nmod:poss	_	Translit=Gnowmneri|LTranslit=gnowm
14	հայտարարություններ	հայտարարություն	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	16	nmod	_	Translit=haytararowt’yownner|LTranslit=haytararowt’yown|SpaceAfter=No
15	»	»	PUNCT	_	_	14	punct	_	Translit=»|LTranslit=»
16	բաժնում	բաժին	NOUN	_	Animacy=Nhum|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	8	obl	_	Translit=bažnowm|LTranslit=bažin