Sentences: 10, Tokens: 297

# doc_title = Համբերություն քեզ, մարդ ջան…
# newdoc id = fiction-006U
# newpar id = fiction-006U-0001
# sent_id = fiction-006U-00010CQG
# text = Մտածում եմ՝ Ադամի ու Եվայի վտարումը Եդեմական այգուց (դրախտից), նրանց տեղափոխումն այլ վայր, ուր շրջակայքն այլևս բարեկամական չէր, այլ խիստ թշնամական, ուր իրենց հացը պիտի տանջանքով վաստակեին, նույն մոլորակի սահմաններում չէր, որ կատարվեց:
# translit = Mtaçowm em, Adami ow Evayi vtarowmë Edemakan aygowc’ (draxtic’), nranc’ teġap’oxowmn ayl vayr, owr šrǰakayk’n aylews barekamakan čēr, ayl xist t’šnamakan, owr irenc’ hac’ë piti tanǰank’ov vastakein, nowyn moloraki sahmannerowm čēr, or katarvec’.
1	Մտածում	մտածել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	0	root	_	Translit=Mtaçowm|LTranslit=mtaçel
2	եմ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	1	aux	_	Translit=em|LTranslit=em|SpaceAfter=No
3	՝	՝	PUNCT	_	_	38	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
4	Ադամի	Ադամ	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Prs|Number=Sing	7	nmod:poss	_	Translit=Adami|LTranslit=Adam
5	ու	ու	CCONJ	_	_	6	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
6	Եվայի	Եվա	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Prs|Number=Sing	4	conj	_	Translit=Evayi|LTranslit=Eva
7	վտարումը	վտարում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	42	nsubj	_	Translit=vtarowmë|LTranslit=vtarowm
8	Եդեմական	եդեմական	ADJ	_	_	9	amod	_	Translit=Edemakan|LTranslit=edemakan
9	այգուց	այգի	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	7	nmod:npmod	_	Translit=aygowc’|LTranslit=aygi
10	(	(	PUNCT	_	_	11	punct	_	Translit=(|LTranslit=(|SpaceAfter=No
11	դրախտից	դրախտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Coll	9	appos	_	Translit=draxtic’|LTranslit=draxt|SpaceAfter=No
12	)	)	PUNCT	_	_	11	punct	_	Translit=)|LTranslit=)|SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	15	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
14	նրանց	նա	DET	_	Case=Gen|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	15	det:poss	_	Translit=nranc’|LTranslit=na
15	տեղափոխումն	տեղափոխում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	7	conj	_	Translit=teġap’oxowmn|LTranslit=teġap’oxowm
16	այլ	այլ	DET	_	PronType=Ind	17	det	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl
17	վայր	վայր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	15	nmod:npmod	_	Translit=vayr|LTranslit=vayr|SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
19	ուր	ուր	ADV	_	PronType=Rel	22	advmod	_	Translit=owr|LTranslit=owr
20	շրջակայքն	շրջակայք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	22	nsubj	_	Translit=šrǰakayk’n|LTranslit=šrǰakayk’
21	այլևս	այլևս	ADV	_	_	22	advmod	_	Translit=aylews|LTranslit=aylews
22	բարեկամական	բարեկամական	ADJ	_	Degree=Pos	17	acl:relcl	_	Translit=barekamakan|LTranslit=barekamakan
23	չէր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Fin	22	cop	_	Translit=čēr|LTranslit=em|SpaceAfter=No
24	,	,	PUNCT	_	_	27	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
25	այլ	այլ	CCONJ	_	ConjType=Comp	27	cc	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl
26	խիստ	խիստ	ADV	_	_	27	advmod	_	Translit=xist|LTranslit=xist
27	թշնամական	թշնամական	ADJ	_	_	22	conj	_	Translit=t’šnamakan|LTranslit=t’šnamakan|SpaceAfter=No
28	,	,	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
29	ուր	ուր	ADV	_	PronType=Rel	34	advmod	_	Translit=owr|LTranslit=owr
30	իրենց	ինքը	DET	_	Case=Gen|Number=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Emp|Reflex=Yes	31	det:poss	_	Translit=irenc’|LTranslit=ink’ë
31	հացը	հաց	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	34	obj	_	Translit=hac’ë|LTranslit=hac’
32	պիտի	պիտի	AUX	_	Polarity=Pos	34	aux	_	Translit=piti|LTranslit=piti
33	տանջանքով	տանջանք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	34	obl	_	Translit=tanǰank’ov|LTranslit=tanǰank’
34	վաստակեին	վաստակել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Imp|VerbForm=Fin|Voice=Act	22	conj	_	Translit=vastakein|LTranslit=vastakel|SpaceAfter=No
35	,	,	PUNCT	_	_	38	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
36	նույն	նույն	DET	_	Distance=Dist|PronType=Dem	37	det	_	Translit=nowyn|LTranslit=nowyn
37	մոլորակի	մոլորակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing	38	nmod:poss	_	Translit=moloraki|LTranslit=molorak
38	սահմաններում	սահման	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Plur	1	ccomp	_	Translit=sahmannerowm|LTranslit=sahman
39	չէր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Imp|VerbForm=Fin	38	cop	_	Translit=čēr|LTranslit=em|SpaceAfter=No
40	,	,	PUNCT	_	_	42	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
41	որ	որ	SCONJ	_	_	42	mark	_	Translit=or|LTranslit=or
42	կատարվեց	կատարվել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	38	csubj	_	Translit=katarvec’|LTranslit=katarvel|SpaceAfter=No
43	:	:	PUNCT	_	_	1	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQH
# text = Եդեմն այլ մոլորակ էր, աքսորավայրը՝ այլ, այսինքն՝ այս, ուր այժմ էլ բնակվում ենք, բայց միշտ նայում ենք երկինք՝ բնազդում դրոշմված հիշողությամբ Եդեմը որոնելով։
# translit = Edemn ayl molorak ēr, ak’soravayrë, ayl, aysink’n, ays, owr ayžm ēl bnakvowm enk’, bayc’ mišt nayowm enk’ erkink’, bnazdowm drošmvaç hišoġowt’yamb Edemë oronelov.
1	Եդեմն	եդեմ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	3	nsubj	_	Translit=Edemn|LTranslit=edem
2	այլ	այլ	DET	_	PronType=Ind	3	det	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl
3	մոլորակ	մոլորակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=molorak|LTranslit=molorak
4	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	3	cop	_	Translit=ēr|LTranslit=em|SpaceAfter=No
5	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
6	աքսորավայրը	աքսորավայր	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	conj	_	Translit=ak’soravayrë|LTranslit=ak’soravayr|SpaceAfter=No
7	՝	՝	PUNCT	_	_	8	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
8	այլ	այլ	PRON	_	PronType=Ind	6	orphan	_	Translit=ayl|LTranslit=ayl|SpaceAfter=No
9	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
10	այսինքն	այսինքն	CCONJ	_	_	12	cc	_	Translit=aysink’n|LTranslit=aysink’n|SpaceAfter=No
11	՝	՝	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	այս	այս	PRON	_	Distance=Prox|Number=Sing|PronType=Dem	8	appos	_	Translit=ays|LTranslit=ays|SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
14	ուր	ուր	ADV	_	PronType=Rel	17	advmod	_	Translit=owr|LTranslit=owr
15	այժմ	այժմ	ADV	_	_	17	advmod	_	Translit=ayžm|LTranslit=ayžm
16	էլ	էլ	ADV	_	_	15	advmod	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
17	բնակվում	բնակվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	12	acl:relcl	_	Translit=bnakvowm|LTranslit=bnakvel
18	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em|SpaceAfter=No
19	,	,	PUNCT	_	_	22	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
20	բայց	բայց	CCONJ	_	_	22	cc	_	Translit=bayc’|LTranslit=bayc’
21	միշտ	միշտ	ADV	_	_	22	advmod	_	Translit=mišt|LTranslit=mišt
22	նայում	նայել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	17	conj	_	Translit=nayowm|LTranslit=nayel
23	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	22	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em
24	երկինք	երկինք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	22	obl	_	Translit=erkink’|LTranslit=erkink’|SpaceAfter=No
25	՝	՝	PUNCT	_	_	30	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
26	բնազդում	բնազդ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing	27	obl	_	Translit=bnazdowm|LTranslit=bnazd
27	դրոշմված	դրոշմվել	VERB	_	Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	28	acl	_	Translit=drošmvaç|LTranslit=drošmvel
28	հիշողությամբ	հիշողություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	30	obl	_	Translit=hišoġowt’yamb|LTranslit=hišoġowt’yown
29	Եդեմը	եդեմ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	30	obj	_	Translit=Edemë|LTranslit=edem
30	որոնելով	որոնել	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	22	advcl	_	Translit=oronelov|LTranslit=oronel|SpaceAfter=No
31	։	։	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQI
# text = Իսկ այն չկա, Տերը պայթեցրել է կամ գուցե ամայացրել, բնակության համար անպիտան դարձրել, կամ էլ կա ու ախտահանվում է՝ նոր բնակիչներ ընդունելու համար։
# translit = Isk ayn čka, Terë payt’ec’rel ē kam gowc’e amayac’rel, bnakowt’yan hamar anpitan darjrel, kam ēl ka ow axtahanvowm ē, nor bnakičner ëndownelow hamar.
1	Իսկ	իսկ	CCONJ	_	_	3	cc	_	Translit=Isk|LTranslit=isk
2	այն	այն	PRON	_	Distance=Dist|Number=Sing|PronType=Dem	3	nsubj	_	Translit=ayn|LTranslit=ayn
3	չկա	կամ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	0	root	_	Translit=čka|LTranslit=kam|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
5	Տերը	Տեր	PROPN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	6	nsubj	_	Translit=Terë|LTranslit=Ter
6	պայթեցրել	պայթեցնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	3	parataxis	_	Translit=payt’ec’rel|LTranslit=payt’ec’nel
7	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em
8	կամ	կամ	CCONJ	_	ConjType=Comp	10	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
9	գուցե	գուցե	PART	_	_	10	discourse	_	Translit=gowc’e|LTranslit=gowc’e
10	ամայացրել	ամայացնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	Translit=amayac’rel|LTranslit=amayac’nel|SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	15	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	բնակության	բնակություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll	14	obl	_	Translit=bnakowt’yan|LTranslit=bnakowt’yown
13	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	12	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
14	անպիտան	անպիտան	ADJ	_	Degree=Pos	15	xcomp	_	Translit=anpitan|LTranslit=anpitan
15	դարձրել	դարձնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	Translit=darjrel|LTranslit=darjnel|SpaceAfter=No
16	,	,	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
17	կամ	կամ	CCONJ	_	ConjType=Comp	19	cc	_	Translit=kam|LTranslit=kam
18	էլ	էլ	PART	_	_	17	fixed	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
19	կա	կամ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	3	conj	_	Translit=ka|LTranslit=kam
20	ու	ու	CCONJ	_	_	21	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
21	ախտահանվում	ախտահանել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass	19	conj	_	Translit=axtahanvowm|LTranslit=axtahanel
22	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	21	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
23	՝	՝	PUNCT	_	_	26	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
24	նոր	նոր	ADJ	_	Degree=Pos	25	amod	_	Translit=nor|LTranslit=nor
25	բնակիչներ	բնակիչ	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	26	obj	_	Translit=bnakičner|LTranslit=bnakič
26	ընդունելու	ընդունել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	21	obl	_	Translit=ëndownelow|LTranslit=ëndownel
27	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	26	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar|SpaceAfter=No
28	։	։	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQJ
# text = Մի խոսքով՝ մենք դրա հետ էլ գործ չունենք, մերը չէ այլևս, մերը սա է՝ դժոխքը, որը, սակայն, հասցրել ենք սիրել. դեհ, շանը որտեղ էլ կապես, կապվում-ընտելանում-սիրում է։
# translit = Mi xosk’ov, menk’ dra het ēl gorç čownenk’, merë čē aylews, merë sa ē, džoxk’ë, orë, sakayn, hasc’rel enk’ sirel. deh, šanë orteġ ēl kapes, kapvowm-ëntelanowm-sirowm ē.
1	Մի	մի	NUM	_	NumForm=Word|NumType=Card	2	nummod	_	Translit=Mi|LTranslit=mi
2	խոսքով	խոսք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	9	parataxis	_	Translit=xosk’ov|LTranslit=xosk’|SpaceAfter=No
3	՝	՝	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
4	մենք	մենք	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	9	nsubj	_	Translit=menk’|LTranslit=menk’
5	դրա	դա	PRON	_	Case=Gen|Distance=Med|Number=Sing|PronType=Dem	9	obl	_	Translit=dra|LTranslit=da
6	հետ	հետ	ADP	_	AdpType=Post	5	case	_	Translit=het|LTranslit=het
7	էլ	էլ	ADV	_	_	8	advmod:emph	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
8	գործ	գործ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	9	compound:lvc	_	Translit=gorç|LTranslit=gorç
9	չունենք	ունեմ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=čownenk’|LTranslit=ownem|SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	11	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	մերը	մեր	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	9	conj	_	Translit=merë|LTranslit=mer
12	չէ	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	cop	_	Translit=čē|LTranslit=em
13	այլևս	այլևս	ADV	_	_	11	advmod:emph	_	Translit=aylews|LTranslit=aylews|SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
15	մերը	մեր	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	16	nsubj	_	Translit=merë|LTranslit=mer
16	սա	սա	PRON	_	Case=Nom|Distance=Prox|Number=Sing|PronType=Dem	9	conj	_	Translit=sa|LTranslit=sa
17	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	16	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
18	՝	՝	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
19	դժոխքը	դժոխք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	16	appos	_	Translit=džoxk’ë|LTranslit=džoxk’|SpaceAfter=No
20	,	,	PUNCT	_	_	25	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
21	որը	որ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Rel	25	nsubj	_	Translit=orë|LTranslit=or|SpaceAfter=No
22	,	,	PUNCT	_	_	23	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
23	սակայն	սակայն	CCONJ	_	_	25	discourse	_	Translit=sakayn|LTranslit=sakayn|SpaceAfter=No
24	,	,	PUNCT	_	_	23	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
25	հասցրել	հասնել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	19	acl:relcl	_	Translit=hasc’rel|LTranslit=hasnel
26	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	25	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em
27	սիրել	սիրել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	25	xcomp	_	Translit=sirel|LTranslit=sirel|SpaceAfter=No
28	.	.	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
29	դեհ	դեհ	INTJ	_	_	34	discourse	_	Translit=deh|LTranslit=deh|SpaceAfter=No
30	,	,	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
31	շանը	շուն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	34	obj	_	Translit=šanë|LTranslit=šown
32	որտեղ	որտեղ	ADV	_	PronType=Int	34	advmod	_	Translit=orteġ|LTranslit=orteġ
33	էլ	էլ	ADV	_	_	32	advmod	_	Translit=ēl|LTranslit=ēl
34	կապես	կապել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	9	parataxis	_	Translit=kapes|LTranslit=kapel|SpaceAfter=No
35	,	,	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
36	կապվում	կապվել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	34	conj	_	Translit=kapvowm|LTranslit=kapvel|SpaceAfter=No
37	-	-	PUNCT	_	_	38	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
38	ընտելանում	ընտելանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	36	conj	_	Translit=ëntelanowm|LTranslit=ëntelanal|SpaceAfter=No
39	-	-	PUNCT	_	_	40	punct	_	Translit=-|LTranslit=-|SpaceAfter=No
40	սիրում	սիրել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	36	conj	_	Translit=sirowm|LTranslit=sirel
41	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	36	aux	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
42	։	։	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQK
# text = Իրականում հեչ սիրելու բան չի. հա, էլի որ՝ կապույտ երկինք, ծովեր, անտառներ, դաշտեր:
# translit = Irakanowm heč sirelow ban či. ha, ēli or, kapowyt erkink’, çover, antaṙner, dašter.
1	Իրականում	իրականում	ADV	_	_	3	advmod	_	Translit=Irakanowm|LTranslit=irakanowm
2	հեչ	հեչ	ADV	_	Style=Vrnc	3	advmod	_	Translit=heč|LTranslit=heč
3	սիրելու	սիրել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	4	nmod:poss	_	Translit=sirelow|LTranslit=sirel
4	բան	բան	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=ban|LTranslit=ban
5	չի	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	cop	_	Translit=či|LTranslit=em|SpaceAfter=No
6	.	.	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=.|LTranslit=.
7	հա	հա	INTJ	_	Style=Coll	13	discourse	_	Translit=ha|LTranslit=ha|SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	էլի	էլի	PART	_	_	13	discourse	_	Translit=ēli|LTranslit=ēli
10	որ	որ	PART	_	_	9	fixed	_	Translit=or|LTranslit=or|SpaceAfter=No
11	՝	՝	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	կապույտ	կապույտ	ADJ	_	Degree=Pos	13	amod	_	Translit=kapowyt|LTranslit=kapowyt
13	երկինք	երկինք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	4	parataxis	_	Translit=erkink’|LTranslit=erkink’|SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	15	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
15	ծովեր	ծով	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	13	conj	_	Translit=çover|LTranslit=çov|SpaceAfter=No
16	,	,	PUNCT	_	_	17	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
17	անտառներ	անտառ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	13	conj	_	Translit=antaṙner|LTranslit=antaṙ|SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
19	դաշտեր	դաշտ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Plur	13	conj	_	Translit=dašter|LTranslit=dašt|SpaceAfter=No
20	:	:	PUNCT	_	_	4	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQL
# text = Բայց դե ի սկզբանե հո սիրելի չի՞ եղել։
# translit = Bayc’ de i skzbane ho sireli či? eġel.
1	Բայց	բայց	CCONJ	_	_	9	cc	_	Translit=Bayc’|LTranslit=bayc’
2	դե	դե	INTJ	_	_	1	fixed	_	Translit=de|LTranslit=de
3	ի	ի	ADP	_	AdpType=Prep	9	advmod	_	Translit=i|LTranslit=i
4	սկզբանե	սկիզբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|Style=Arch	3	fixed	_	Translit=skzbane|LTranslit=skizb
5	հո	հո	INTJ	_	_	9	discourse	_	Translit=ho|LTranslit=ho
6	սիրելի	սիրելի	ADJ	_	_	9	xcomp	_	Translit=sireli|LTranslit=sireli
7-8	չի՞	_	_	_	_	_	_	_	Translit=či?
7	չի	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	9	aux	_	Translit=či|LTranslit=em
8	՞	՞	PUNCT	_	_	7	punct	_	Translit=?|LTranslit=?
9	եղել	լինել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	root	_	Translit=eġel|LTranslit=linel|SpaceAfter=No
10	։	։	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQM
# text = Ի սկզբանե մեր ուշքումիտքն ինքնապահպանումն էր, ստամոքսը լցնելը, էդ հետո, երբ անտառից փախանք, քաղաքակրթություն ստեղծեցինք, ազատ ու համեմատաբար անվտանգ ժամանակ ունեցանք ուրիշ, անտագնապ աչքով մեր շուրջը նայելու:
# translit = I skzbane mer owšk’owmitk’n ink’napahpanowmn ēr, stamok’së lc’nelë, ēd heto, erb antaṙic’ p’axank’, k’aġak’akrt’owt’yown steġçec’ink’, azat ow hamematabar anvtang žamanak ownec’ank’ owriš, antagnap ačk’ov mer šowrǰë nayelow.
1	Ի	ի	ADP	_	AdpType=Prep	5	advmod:emph	_	Translit=I|LTranslit=i
2	սկզբանե	սկիզբ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|Style=Arch	1	fixed	_	Translit=skzbane|LTranslit=skizb
3	մեր	մենք	DET	_	Case=Gen|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	4	det:poss	_	Translit=mer|LTranslit=menk’
4	ուշքումիտքն	ուշքումիտք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	5	nsubj	_	Translit=owšk’owmitk’n|LTranslit=owšk’owmitk’
5	ինքնապահպանումն	ինքնապահպանում	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll	0	root	_	Translit=ink’napahpanowmn|LTranslit=ink’napahpanowm
6	էր	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin	5	cop	_	Translit=ēr|LTranslit=em|SpaceAfter=No
7	,	,	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
8	ստամոքսը	ստամոքս	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	9	obj	_	Translit=stamok’së|LTranslit=stamok’s
9	լցնելը	լցնել	VERB	_	Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	5	conj	_	Translit=lc’nelë|LTranslit=lc’nel|SpaceAfter=No
10	,	,	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
11	էդ	այդ	PRON	_	Distance=Med|PronType=Dem|Style=Coll	19	expl	_	Translit=ēd|LTranslit=ayd
12	հետո	հետո	ADV	_	_	19	advmod	_	Translit=heto|LTranslit=heto|SpaceAfter=No
13	,	,	PUNCT	_	_	16	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
14	երբ	երբ	ADV	_	PronType=Rel	16	advmod	_	Translit=erb|LTranslit=erb
15	անտառից	անտառ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing	16	obl	_	Translit=antaṙic’|LTranslit=antaṙ
16	փախանք	փախչել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid	12	advcl	_	Translit=p’axank’|LTranslit=p’axčel|SpaceAfter=No
17	,	,	PUNCT	_	_	19	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
18	քաղաքակրթություն	քաղաքակրթություն	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	19	obj	_	Translit=k’aġak’akrt’owt’yown|LTranslit=k’aġak’akrt’owt’yown
19	ստեղծեցինք	ստեղծել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	5	parataxis	_	Translit=steġçec’ink’|LTranslit=steġçel|SpaceAfter=No
20	,	,	PUNCT	_	_	26	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
21	ազատ	ազատ	ADJ	_	Degree=Pos	25	amod	_	Translit=azat|LTranslit=azat
22	ու	ու	CCONJ	_	_	24	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
23	համեմատաբար	համեմատաբար	ADV	_	_	24	advmod	_	Translit=hamematabar|LTranslit=hamematabar
24	անվտանգ	անվտանգ	ADJ	_	Degree=Pos	21	conj	_	Translit=anvtang|LTranslit=anvtang
25	ժամանակ	ժամանակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	26	obj	_	Translit=žamanak|LTranslit=žamanak
26	ունեցանք	ունենալ	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	19	conj	_	Translit=ownec’ank’|LTranslit=ownenal
27	ուրիշ	ուրիշ	DET	_	PronType=Ind	30	det	_	Translit=owriš|LTranslit=owriš|SpaceAfter=No
28	,	,	PUNCT	_	_	29	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
29	անտագնապ	անտագնապ	ADJ	_	_	27	conj	_	Translit=antagnap|LTranslit=antagnap
30	աչքով	աչք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing	33	obl	_	Translit=ačk’ov|LTranslit=ačk’
31	մեր	մենք	DET	_	Case=Gen|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	32	det:poss	_	Translit=mer|LTranslit=menk’
32	շուրջը	շուրջը	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll|Style=Rare	33	obl	_	Translit=šowrǰë|LTranslit=šowrǰë
33	նայելու	նայել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Gdv|Voice=Mid	26	obl	_	Translit=nayelow|LTranslit=nayel|SpaceAfter=No
34	:	:	PUNCT	_	_	5	punct	_	Translit=.|LTranslit=.

# sent_id = fiction-006U-00010CQN
# text = Իրականում՝ սարսափ է էս մեր մոլորակը, դժոխքն է, որ կա, էստեղ ապրելու բանաձևը բոլորի համար անփոփոխ միակն է՝ որսալ ու խժռել ուրիշին, արագ, քանի քեզ չեն խժռել...
# translit = Irakanowm, sarsap’ ē ēs mer molorakë, džoxk’n ē, or ka, ēsteġ aprelow banajewë bolori hamar anp’op’ox miakn ē, orsal ow xžṙel owrišin, arag, k’ani k’ez čen xžṙel...
1	Իրականում	իրականում	ADV	_	_	3	advmod	_	Translit=Irakanowm|LTranslit=irakanowm|SpaceAfter=No
2	՝	՝	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
3	սարսափ	սարսափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing	0	root	_	Translit=sarsap’|LTranslit=sarsap’
4	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em
5	էս	այս	DET	_	Distance=Prox|PronType=Dem|Style=Coll	7	det	_	Translit=ēs|LTranslit=ays
6	մեր	մենք	DET	_	Case=Gen|Number=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	7	det:poss	_	Translit=mer|LTranslit=menk’
7	մոլորակը	մոլորակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	nsubj	_	Translit=molorakë|LTranslit=molorak|SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	9	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	դժոխքն	դժոխք	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	conj	_	Translit=džoxk’n|LTranslit=džoxk’
10	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	9	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
11	,	,	PUNCT	_	_	13	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
12	որ	որ	SCONJ	_	_	13	mark	_	Translit=or|LTranslit=or
13	կա	կամ	VERB	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid	9	acl	_	Translit=ka|LTranslit=kam|SpaceAfter=No
14	,	,	PUNCT	_	_	21	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
15	էստեղ	այստեղ	ADV	_	Distance=Prox|PronType=Dem|Style=Coll	16	advmod	_	Translit=ēsteġ|LTranslit=aysteġ
16	ապրելու	ապրել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Gdv|Voice=Mid	17	nmod:poss	_	Translit=aprelow|LTranslit=aprel
17	բանաձևը	բանաձև	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	21	nsubj	_	Translit=banajewë|LTranslit=banajew
18	բոլորի	բոլորը	PRON	_	Case=Gen|PronType=Tot	21	obl	_	Translit=bolori|LTranslit=bolorë
19	համար	համար	ADP	_	AdpType=Post	18	case	_	Translit=hamar|LTranslit=hamar
20	անփոփոխ	անփոփոխ	ADJ	_	_	21	amod	_	Translit=anp’op’ox|LTranslit=anp’op’ox
21	միակն	միակ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	3	conj	_	Translit=miakn|LTranslit=miak
22	է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	21	cop	_	Translit=ē|LTranslit=em|SpaceAfter=No
23	՝	՝	PUNCT	_	_	24	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
24	որսալ	որսալ	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	21	appos	_	Translit=orsal|LTranslit=orsal
25	ու	ու	CCONJ	_	_	26	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
26	խժռել	խժռել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Inf|Voice=Act	24	conj	_	Translit=xžṙel|LTranslit=xžṙel
27	ուրիշին	ուրիշ	PRON	_	Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing|PronType=Ind	24	obj	_	Translit=owrišin|LTranslit=owriš|SpaceAfter=No
28	,	,	PUNCT	_	_	29	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
29	արագ	արագ	ADV	_	Degree=Pos	24	advmod	_	Translit=arag|LTranslit=arag|SpaceAfter=No
30	,	,	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
31	քանի	քանի	SCONJ	_	_	34	mark	_	Translit=k’ani|LTranslit=k’ani
32	քեզ	դու	PRON	_	Case=Dat|Number=Sing|Person=2|Polite=Infm|PronType=Prs	34	obj	_	Translit=k’ez|LTranslit=dow
33	չեն	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	34	aux	_	Translit=čen|LTranslit=em
34	խժռել	խժռել	VERB	_	Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	24	advcl	_	Translit=xžṙel|LTranslit=xžṙel|SpaceAfter=No
35	...	...	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=...|LTranslit=...

# newpar id = fiction-006U-0002
# sent_id = fiction-006U-00020CQO
# text = Հիմա, այո, հաջողացրինք փախչել անտառներից, ու միմյանց խժռելու սարսափը կարծես թե թողեցինք էնտեղ մնացածներին, իսկ մենք խժռում ենք էնտեղից հետներս բերածներին, աճեցնում ենք, բազմացնում, բուծում՝ խժռում, բուծում՝ խժռում...
# translit = Hima, ayo, haǰoġac’rink’ p’axčel antaṙneric’, ow mimyanc’ xžṙelow sarsap’ë karçes t’e t’oġec’ink’ ēnteġ mnac’açnerin, isk menk’ xžṙowm enk’ ēnteġic’ hetners beraçnerin, ač̣ec’nowm enk’, bazmac’nowm, bowçowm, xžṙowm, bowçowm, xžṙowm...
1	Հիմա	հիմա	ADV	_	_	5	advmod	_	Translit=Hima|LTranslit=hima|SpaceAfter=No
2	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
3	այո	այո	INTJ	_	_	5	discourse	_	Translit=ayo|LTranslit=ayo|SpaceAfter=No
4	,	,	PUNCT	_	_	3	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
5	հաջողացրինք	հաջողացնել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=haǰoġac’rink’|LTranslit=haǰoġac’nel
6	փախչել	փախչել	VERB	_	Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid	5	xcomp	_	Translit=p’axčel|LTranslit=p’axčel
7	անտառներից	անտառ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Plur	6	obl	_	Translit=antaṙneric’|LTranslit=antaṙ|SpaceAfter=No
8	,	,	PUNCT	_	_	15	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
9	ու	ու	CCONJ	_	_	15	cc	_	Translit=ow|LTranslit=ow
10	միմյանց	միմյանց	PRON	_	Case=Dat|Number=Plur|PronType=Rcp	11	obj	_	Translit=mimyanc’|LTranslit=mimyanc’
11	խժռելու	խժռել	VERB	_	Case=Dat|Definite=Ind|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act	12	nmod:poss	_	Translit=xžṙelow|LTranslit=xžṙel
12	սարսափը	սարսափ	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing	15	obj	_	Translit=sarsap’ë|LTranslit=sarsap’
13	կարծես	կարծես	PART	_	_	15	discourse	_	Translit=karçes|LTranslit=karçes
14	թե	թե	PART	_	_	13	fixed	_	Translit=t’e|LTranslit=t’e
15	թողեցինք	թողնել	VERB	_	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	5	conj	_	Translit=t’oġec’ink’|LTranslit=t’oġnel
16	էնտեղ	էնտեղ	ADV	_	Distance=Dist|PronType=Dem|Style=Coll	17	nmod:npmod	_	Translit=ēnteġ|LTranslit=ēnteġ
17	մնացածներին	մնացած	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	15	iobj	_	Translit=mnac’açnerin|LTranslit=mnac’aç|SpaceAfter=No
18	,	,	PUNCT	_	_	21	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
19	իսկ	իսկ	CCONJ	_	_	21	cc	_	Translit=isk|LTranslit=isk
20	մենք	մենք	PRON	_	Case=Nom|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	21	nsubj	_	Translit=menk’|LTranslit=menk’
21	խժռում	խժռել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	15	conj	_	Translit=xžṙowm|LTranslit=xžṙel
22	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	21	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em
23	էնտեղից	այնտեղ	PRON	_	Case=Abl|Distance=Dist|Number=Sing|PronType=Dem|Style=Coll	25	nmod:npmod	_	Translit=ēnteġic’|LTranslit=aynteġ
24	հետներս	հետ	ADP	_	AdpType=Post|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1	25	acl	_	Translit=hetners|LTranslit=het
25	բերածներին	բերած	NOUN	_	Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Def|Number=Plur	21	obj	_	Translit=beraçnerin|LTranslit=beraç|SpaceAfter=No
26	,	,	PUNCT	_	_	27	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
27	աճեցնում	աճեցնել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	21	parataxis	_	Translit=ač̣ec’nowm|LTranslit=ač̣ec’nel
28	ենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	27	aux	_	Translit=enk’|LTranslit=em|SpaceAfter=No
29	,	,	PUNCT	_	_	30	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
30	բազմացնում	բազմանալ	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	27	conj	_	Translit=bazmac’nowm|LTranslit=bazmanal|SpaceAfter=No
31	,	,	PUNCT	_	_	32	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
32	բուծում	բուծել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	27	conj	_	Translit=bowçowm|LTranslit=bowçel|SpaceAfter=No
33	՝	՝	PUNCT	_	_	34	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
34	խժռում	խժռել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	32	conj	_	Translit=xžṙowm|LTranslit=xžṙel|SpaceAfter=No
35	,	,	PUNCT	_	_	36	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
36	բուծում	բուծել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	32	conj	_	Translit=bowçowm|LTranslit=bowçel|SpaceAfter=No
37	՝	՝	PUNCT	_	_	38	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
38	խժռում	խժռել	VERB	_	Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act	36	conj	_	Translit=xžṙowm|LTranslit=xžṙel|SpaceAfter=No
39	...	...	PUNCT	_	_	5	punct	_	Translit=...|LTranslit=...

# sent_id = fiction-006U-00020CQP
# text = Է հա, բա ինչ անենք, հո սոված չե՞նք մնալու։
# translit = Ē ha, ba inč anenk’, ho sovaç če?nk’ mnalow.
1	Է	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	discourse	_	Translit=Ē|LTranslit=em
2	հա	հա	INTJ	_	Style=Coll	6	discourse	_	Translit=ha|LTranslit=ha|SpaceAfter=No
3	,	,	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
4	բա	բա	INTJ	_	Style=Vrnc	6	discourse	_	Translit=ba|LTranslit=ba
5	ինչ	ինչ	PRON	_	Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Int	6	obj	_	Translit=inč|LTranslit=inč
6	անենք	անել	VERB	_	Aspect=Prosp|Mood=Sub|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	Translit=anenk’|LTranslit=anel|SpaceAfter=No
7	,	,	PUNCT	_	_	12	punct	_	Translit=,|LTranslit=,
8	հո	հո	INTJ	_	_	12	discourse	_	Translit=ho|LTranslit=ho
9	սոված	սոված	ADJ	_	_	12	xcomp	_	Translit=sovaç|LTranslit=sovaç
10-11	չե՞նք	_	_	_	_	_	_	_	Translit=če?nk’
10	չենք	եմ	AUX	_	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	12	aux	_	Translit=čenk’|LTranslit=em
11	՞	՞	PUNCT	_	_	10	punct	_	Translit=?|LTranslit=?
12	մնալու	մնալ	VERB	_	Aspect=Prosp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid	6	conj	_	Translit=mnalow|LTranslit=mnal|SpaceAfter=No
13	։	։	PUNCT	_	_	6	punct	_	Translit=.|LTranslit=.