Sentences: 10, Tokens: 170

# sent_id = fiction.text.151.sent.11202
# text = Կնոջ վարքագծում նույնպես նկատելի փոփոխություն տեղի ունեցավ։

1 Կնոջ կին NOUN _ Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 2 nmod:poss _ _
2 վարքագծում վարքագիծ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing 7 obl _ _
3 նույնպես նույնպես ADV _ PronType=Dem 2 advmod:emph _ _
4 նկատելի նկատելի ADJ _ Degree=Pos 5 amod _ _
5 փոփոխություն փոփոխություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 7 nsubj _ _
6 տեղի տեղի ADV _ _ 7 compound:lvc _ _
7 ունեցավ ունենալ VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0 root _ SpaceAfter=No
8 ։ ։ PUNCT _ _ 7 punct _ _

# sent_id = fiction.text.151.sent.11195
# text = Ականջ ծակող մի սուլոց լսվեց։

1 Ականջ ականջ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 2 obj _ _
2 ծակող ծակել VERB _ Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 4 acl _ _
3 մի մի DET _ PronType=Art 4 det _ _
4 սուլոց սուլոց NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 5 nsubj _ _
5 լսվեց լսվել VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid 0 root _ SpaceAfter=No
6 ։ ։ PUNCT _ _ 5 punct _ _

# sent_id = fiction.text.151.sent.11194
# text = Եվ այս իրադրության մեջ դասախոսն ասաց. «Աշխատանքի նկատմամբ գերակշռության այլ ճանապարհ չկա, քան ինքը՝ աշխատանքն է։ Ոչ թե ինքնին աշխատանքն է արժեք ներկայացնում, այլ աշխատանքով աշխատանքը հաղթահարելը։ Աշխատանքի ճշմարիտ արժեքը կայանում է նրա ինքնաբացասման մեջ»։

1 Եվ և CCONJ _ _ 6 cc _ _
2 այս այս DET _ Distance=Prox|PronType=Dem 3 det _ _
3 իրադրության իրադրություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 6 obl _ _
4 մեջ մեջ ADP _ AdpType=Post|Case=Nom 3 case _ _
5 դասախոսն դասախոս NOUN _ Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 6 nsubj _ _
6 ասաց ասել VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0 root _ SpaceAfter=No
7 . . PUNCT _ _ 6 punct _ _
8 « « PUNCT _ _ 14 punct _ SpaceAfter=No
9 Աշխատանքի աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 11 nmod:npmod _ _
10 նկատմամբ նկատմամբ ADP _ AdpType=Post 9 case _ _
11 գերակշռության գերակշռություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 13 nmod:poss _ _
12 այլ այլ DET _ PronType=Ind 13 det _ _
13 ճանապարհ ճանապարհ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 14 nsubj _ _
14 չկա կամ VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid 6 parataxis _ SpaceAfter=No
15 , , PUNCT _ _ 17 punct _ _
16 քան քան SCONJ _ _ 17 mark _ _
17 ինքը ինքը PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=3|PronType=Emp 12 advcl _ SpaceAfter=No
18 ՝ ՝ PUNCT _ _ 19 punct _ _
19 աշխատանքն աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 17 appos _ _
20 է եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 19 cop _ SpaceAfter=No
21 ։ ։ PUNCT _ _ 14 punct _ _
22 Ոչ ոչ PART _ _ 25 cc _ _
23 թե թե CCONJ _ _ 22 fixed _ _
24 ինքնին ինքնին ADV _ _ 25 advmod:emph _ _
25 աշխատանքն աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 28 nsubj _ _
26 է եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 28 aux _ _
27 արժեք արժեք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 28 xcomp _ _
28 ներկայացնում ներկայանալ VERB _ Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 14 conj _ SpaceAfter=No
29 , , PUNCT _ _ 33 punct _ _
30 այլ այլ CCONJ _ ConjType=Comp 33 cc _ _
31 աշխատանքով աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing 33 obl _ _
32 աշխատանքը աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 33 obj _ _
33 հաղթահարելը հաղթահարել VERB _ Case=Nom|Definite=Def|Number=Coll|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Gdv|Voice=Act 25 conj _ SpaceAfter=No
34 ։ ։ PUNCT _ _ 28 punct _ _
35 Աշխատանքի աշխատանք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 37 nmod:poss _ _
36 ճշմարիտ ճշմարիտ ADJ _ Degree=Pos 37 amod _ _
37 արժեքը արժեք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 38 nsubj _ _
38 կայանում կայանալ VERB _ Aspect=Imp|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid 14 conj _ _
39 է եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 38 aux _ _
40 նրա նա DET _ Case=Gen|Definite=Ind|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs 41 det:poss _ _
41 ինքնաբացասման ինքնաբացասում NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 38 xcomp _ _
42 մեջ մեջ ADP _ AdpType=Post|Case=Nom 41 case _ SpaceAfter=No
43 » » PUNCT _ _ 14 punct _ SpaceAfter=No
44 ։ ։ PUNCT _ _ 6 punct _ _

# sent_id = fiction.text.151.sent.11192
# text = «Միոբիուսի ժապավենը» շշնջաց, թե այդ մարդը հագուստը փոխած ոստիկան է։

1 « « PUNCT _ _ 3 punct _ SpaceAfter=No
2 Միոբիուսի Միոբիուս PROPN _ Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|NameType=Sur|Number=Sing 3 nmod:poss _ _
3 ժապավենը ժապավեն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 5 nsubj _ SpaceAfter=No
4 » » PUNCT _ _ 3 punct _ _
5 շշնջաց շշնջալ VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0 root _ SpaceAfter=No
6 , , PUNCT _ _ 12 punct _ _
7 թե թե SCONJ _ _ 12 mark _ _
8 այդ այդ DET _ Distance=Med|PronType=Dem 9 det _ _
9 մարդը մարդ NOUN _ Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 12 nsubj _ _
10 հագուստը հագուստ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 11 obj _ _
11 փոխած փոխել VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 12 acl _ _
12 ոստիկան ոստիկան NOUN _ Animacy=Hum|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 5 ccomp _ _
13 է եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 12 cop _ SpaceAfter=No
14 ։ ։ PUNCT _ _ 5 punct _ _

# sent_id = fiction.text.151.sent.11189
# text = Վայրը, ուր տեղի էր ունենում այդ դասախոսությունը, ցանկապատված էր երկաթե ցածրիկ ու ժանգոտած ցանցով, որից այն կողմ թափված թղթի կտորները, դատարկ տուփերը, անհայտ նշանակություն ունեցող փալաս-փուլուսը բոլորովին ծածկել էին գետինը։

1 Վայրը վայր NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 10 nsubj _ SpaceAfter=No
2 , , PUNCT _ _ 6 punct _ _
3 ուր ուր ADV _ PronType=Rel 6 advmod _ _
4 տեղի տեղի ADV _ _ 6 compound:lvc _ _
5 էր եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin 6 aux _ _
6 ունենում ունենալ VERB _ Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 1 acl:relcl _ _
7 այդ այդ DET _ Distance=Med|PronType=Dem 8 det _ _
8 դասախոսությունը դասախոսություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 6 nsubj _ SpaceAfter=No
9 , , PUNCT _ _ 10 punct _ _
10 ցանկապատված ցանկապատել VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass 0 root _ _
11 էր եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin 10 aux _ _
12 երկաթե երկաթե ADJ _ _ 16 amod _ _
13 ցածրիկ ցածրիկ ADJ _ Degree=Pos 16 amod _ _
14 ու ու CCONJ _ _ 15 cc _ _
15 ժանգոտած ժանգոտել VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid 13 conj _ _
16 ցանցով ցանց NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind|Number=Sing 10 obl _ SpaceAfter=No
17 , , PUNCT _ _ 35 punct _ _
18 որից որ DET _ Case=Abl|Definite=Ind|Number=Sing|PronType=Rel 20 det:poss _ _
19 այն այն DET _ Distance=Dist|PronType=Dem 20 det _ _
20 կողմ կողմ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 21 obl _ _
21 թափված թափել VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Pass 22 acl _ _
22 թղթի թուղթ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 23 nmod:poss _ _
23 կտորները կտոր NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur 35 nsubj _ SpaceAfter=No
24 , , PUNCT _ _ 26 punct _ _
25 դատարկ դատարկ ADJ _ Degree=Pos 26 amod _ _
26 տուփերը տուփ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Plur 23 conj _ SpaceAfter=No
27 , , PUNCT _ _ 31 punct _ _
28 անհայտ անհայտ ADJ _ _ 29 amod _ _
29 նշանակություն նշանակություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 30 obj _ _
30 ունեցող ունենալ VERB _ Aspect=Dur|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 31 acl _ _
31 փալաս փալաս NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 23 conj _ _
32 - - PUNCT _ _ 33 punct _ _
33 փուլուսը փուլուս NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Echo=Ech|Number=Sing 31 compound:redup _ _
34 բոլորովին բոլորովին ADV _ PronType=Tot 35 advmod _ _
35 ծածկել ծածկել VERB _ Aspect=Perf|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 16 acl:relcl _ _
36 էին եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Imp|VerbForm=Fin 35 aux _ _
37 գետինը գետին NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 35 obj _ SpaceAfter=No
38 ։ ։ PUNCT _ _ 10 punct _ _

# sent_id = news.text.150.sent.11180
# text = Երկու դեպքում էլ տեսանք, թե ինչ եղավ հետո:

1 Երկու երկու NUM _ NumForm=Word|NumType=Card 2 nummod _ _
2 դեպքում դեպք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing 4 obl _ _
3 էլ էլ PART _ _ 2 advmod:emph _ _
4 տեսանք տեսնել VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0 root _ SpaceAfter=No
5 , , PUNCT _ _ 8 mark _ _
6 թե թե SCONJ _ _ 8 mark _ _
7 ինչ ինչ PRON _ Case=Nom|Number=Sing|PronType=Int 8 obj _ _
8 եղավ լինել VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Mid 4 ccomp _ _
9 հետո հետո ADV _ _ 8 advmod _ SpaceAfter=No
10 : : PUNCT _ _ 4 punct _ _

# sent_id = news.text.150.sent.11169
# text = — Արդեն նշեցի:

1 — — PUNCT _ _ 3 punct _ _
2 Արդեն արդեն ADV _ _ 3 advmod _ _
3 նշեցի նշել VERB _ Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act 0 root _ SpaceAfter=No
4 : : PUNCT _ _ 3 punct _ _

# sent_id = news.text.150.sent.11148
# text = Կդառնա այդ դիսկուրսն իրականություն, թե ոչ, կախված է արդեն մարտավարական քայլերից:

1 Կդառնա դառնալ VERB _ Aspect=Prosp|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid 0 root _ _
2 այդ այդ DET _ Distance=Med|PronType=Dem 3 det _ _
3 դիսկուրսն դիսկուրս NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 1 nsubj _ _
4 իրականություն իրականություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 1 xcomp _ SpaceAfter=No
5 , , PUNCT _ _ 7 punct _ _
6 թե թե CCONJ _ _ 7 cc _ _
7 ոչ ոչ PART _ _ 1 conj _ SpaceAfter=No
8 , , PUNCT _ _ 9 punct _ _
9 կախված կախվել VERB _ Aspect=Perf|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid 1 conj _ _
10 է եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 9 aux _ _
11 արդեն արդեն ADV _ _ 9 advmod _ _
12 մարտավարական մարտավարական ADJ _ _ 13 amod _ _
13 քայլերից քայլ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Ind|Number=Plur 9 obl _ SpaceAfter=No
14 : : PUNCT _ _ 1 punct _ _

# sent_id = news.text.150.sent.11147
# text = Շաբաթ օրը տեղի ունեցած հանրահավաքի հռետորաբանությունը, հարթակում կանգնած գործիչների կազմը թույլ են տալիս դատել, որ գործ ունենք ռադիկալ դիսկուրսի հետ:

1 Շաբաթ շաբաթ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 2 nmod _ _
2 օրը օր NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 4 obl _ _
3 տեղի տեղի ADV _ _ 4 compound:lvc _ _
4 ունեցած ունենալ VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 5 acl _ _
5 հանրահավաքի հանրահավաք NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 6 nmod:poss _ _
6 հռետորաբանությունը հռետորաբանություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 14 nsubj _ SpaceAfter=No
7 , , PUNCT _ _ 11 punct _ _
8 հարթակում հարթակ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing 9 obl _ _
9 կանգնած կանգնել VERB _ Aspect=Perf|Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Part|Voice=Mid 10 acl _ _
10 գործիչների գործիչ NOUN _ Animacy=Hum|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Plur 11 nmod:poss _ _
11 կազմը կազմ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Def|Number=Sing 6 conj _ _
12 թույլ թույլ ADJ _ Degree=Pos 14 compound:lvc _ _
13 են եմ AUX _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin 14 aux _ _
14 տալիս տալ VERB _ Aspect=Imp|Subcat=Tran|VerbForm=Part|Voice=Act 0 root _ _
15 դատել դատել VERB _ Polarity=Pos|Subcat=Intr|VerbForm=Inf|Voice=Mid 14 ccomp _ SpaceAfter=No
16 , , PUNCT _ _ 19 punct _ _
17 որ որ SCONJ _ _ 19 mark _ _
18 գործ գործ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 19 obj _ _
19 ունենք ունենալ VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Subcat=Tran|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act 15 ccomp _ _
20 ռադիկալ ռադիկալ ADJ _ Degree=Pos 21 amod _ _
21 դիսկուրսի դիսկուրս NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 19 obl _ _
22 հետ հետ ADP _ AdpType=Post 21 case _ SpaceAfter=No
23 : : PUNCT _ _ 14 punct _ _

# sent_id = news.text.150.sent.11146
# text = Այդ հարթակում էլ կրկին որևէ երկխոսության հնարավորություն չկա:

1 Այդ այդ DET _ Distance=Med|PronType=Dem 2 det _ _
2 հարթակում հարթակ NOUN _ Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Ind|Number=Sing 8 obl _ _
3 էլ էլ PART _ _ 2 advmod:emph _ _
4 կրկին կրկին ADV _ _ 8 advmod _ _
5 որևէ որևէ DET _ PronType=Ind 6 det _ _
6 երկխոսության երկխոսություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Ind|Number=Sing 7 nmod:poss _ _
7 հնարավորություն հնարավորություն NOUN _ Animacy=Inan|Case=Nom|Definite=Ind|Number=Sing 8 nsubj _ _
8 չկա կամ VERB _ Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Subcat=Intr|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Mid 0 root _ SpaceAfter=No
9 : : PUNCT _ _ 8 punct _ _